Urbanizem Celeje in arhitekturni kontekst svetišča

Najstarejši ostanki poselitve so znani z območja nad kolenom Savinje, kjer se je na zahodnem vrhu Miklavškega hriba razvila prazgodovinska naselbina. 1 Sodeč po najdbah iz naselbine in njene neposredne bližine je bilo območje Miklavškega hriba poseljeno že ob koncu obdobja kulture žarnih grobišč. Naselbina je višek doživela kasneje, v halštatskem obdobju, posamezne najdbe pa izvirajo tudi iz mlajše železne dobe.2 Ob naselbini iz starejše železne dobe so bili odkriti ostanki okopov. Na podlagi lončenine, odkrite pri raziskavah na Sadnikovem vrtu med leti 1947 in 1950, predvidevamo sočasno naselbino tudi na spodnji terasi Miklavškega hriba.3 Latenskim in zgodnjerimskim najdbam s teras na severnem vznožju Miklavškega hriba, obsežnemu sklopu numizmatičnih najdb ter drugih predmetov iz struge Savinje4 se pridružujejo tudi posamezni predmeti iz širše okolice, ki večinoma izhajajo iz poznorimskih kontekstov.5 Zgodnjerimska naselbina se je oblikovala na mestu starejše keltske Kéleie, njen natančnejši obseg pa zaradi pomanjkanja sistematičnih raziskav ni znan. Velikost rimske Celeje zgodnjega 1. stoletja lahko približno ocenimo na 8–10 ha.6 Širitev in razvoj rimskega mesta sta narekovala lega in potek Savinje ter njenih pritokov (Voglajna, Hudinja, Ložnica, Koprivnica in Sušnica).7 Mesto Celeja je cvetelo vse do konca šestdesetih let 2. stoletja, v tem času pa je velikost mesta dosegla svoj največji obseg, ca. 70 ha.8 V tem času je cesar Hadrijan večkrat potoval po provincah, med svojim prvim potovanjem pa je verjetno obiskal tudi Norik in Retijo.9 V Markomanskih vojnah (166–180 n. št.) je bilo mesto močno prizadeto, najverjetneje požgano, število prebivalcev pa se je zelo zmanjšalo. V obdobju severske dinastije je Celeja doživela preporod, saj so obnovili ceste, tlakovali in okrasili forum in forumski tempelj, predvideva pa se tudi izgradnja prvega obzidja. Velikost Celeje v pozni antiki od sredine 4. stoletja naprej lahko ocenimo le glede na rekonstruiran potek obzidja, pri čemer južna stranica obzidja še ni natančneje locirana, ocene velikosti mesta pa se gibljejo med 25 in 40 ha.10

Postavitev t. i. Herkulovega svetišča na plato nad mestom lahko torej povežemo z ugodno geografsko lego in hkrati tudi družbenopolitičnimi razlogi. V geografskem smislu spodnja terasa Miklavškega hriba namreč predstavlja dominanto nad mestom. Svetišča podobnega tipa, torej templji s portikom, se v srednjeevropskih in severnoafriških provincah pojavljajo v treh konekstih:

(i) na forumu ali ob glavnih (cestnih ali vodnih) komunikacijah;

(ii) v fizični ali vizualni povezavi z gledališčem;

(iii) kot poudarek določene točke v prostoru v povezavi s starejšimi kultnimi tradicijami, v primerih noriških svetišč torej keltskimi.

V povezavi s keltskimi tradicijami bi lahko razumeli tudi izbiro lokacije obravnavanega svetišča, saj se je to območje nahajalo znotraj domnevnega opida, zaradi česar je imela postavitev rimskega templja na tem mestu nedvomno družbenopolitične konotacije. Priključitev Norika je namreč potekala mirno, še več: štirim izbranim mestom, med njimi tudi Celeji, so nemudoma podelili status municipija, zato bi v primeru t. i. Herkulovega templja težko videli potrebo po utrjevanju oblasti in vsiljevanju religije, še posebej na območju domnevnega opida. Zato je šlo verjetno za dejanje spojitve keltskega in rimskega elementa, s katerim so še dodatno utrdili vez med med Kéleio in Celejo oziroma Norikom in Rimom. Na spoj dveh različnih tradicij kaže tudi tloris svetišča z osrednjim razmeroma majhnim templjem in zelo blizu potekajočim enoladijskim portikom. Tipični rimski templji so namreč neprimerno večjih dimenzij, poleg tega pa je razdalja med osrednjim templjem in obdajajočim portikom veliko večja (Slika 91).

Slika 91. Templji s portikom v srednjeevropskih provincah
(vir: Jerala 2017)

Na povezavo s starejšimi tradicijami kaže tudi dejstvo, da je mimo svetišča peljala cesta, ki jo Klemenc sicer opredeljuje kor rimsko, vendar gre verjetno za starejšo pot, ki je vodila na vrh Miklavškega hriba oziroma latenskodobne naselbine in je bila v rimskem obdobju le utrjena (Slika 59, Slika 85). Poleg tega se terasa dviguje nad sotočjem Savinje in Voglajne. Reke in še posebej njihova stičišča so predstavljala ugodno kultno mesto že od prazgodovine naprej, obravnavano svetišče pa je bilo obrnjeno proti nekdanjemu sotočju Savinje in Voglajne (Slika 5, Slika 6).

Pri analizi svetiščnih kompleksov v srednjeevropskih provincah smo ugotovili, da t. i. Herkulovo svetišče v Celju kaže določene podobnosti z nekaterimi svetišči oziroma templji v Retiji (svetišče Apolona Grana, Faimingen) in Noriku (Flavija Solva: tempelj na Frauenbergu; Virun: tempelj pod cerkvijo na vrhu Štalenske gore, svetišče pri Sv. Mihaelu na Gosposvetskem polju in Norejino svetišče v Hohensteinu). V kontekstu templjev s portikom lahko na območju provinc na splošno zasledimo mešanje rimskih in lokalnih elementov, ki so bili včasih tako intenzivni in izraziti, da se je razvil samostojen tip. V severni Afriki lahko na primer poleg klasičnega italskega templja na podiju s portikom najdemo tudi t. i. tempelj z dvoriščem. Kot smo opazili, je situacija podobna tudi v srednjeevropskih provincah, še posebej na območjih, ki kažejo močne navezave na predhodne kultne tradicije, pri čemer naj posebej izpostavimo močan vpliv t. i. keltske religije. Združevanje interpretatio romana z naravo in pomenom keltskih božanstev je potekalo na več nivojih in v različnem obsegu, kar se je odražalo tudi v različnih arhitekturnih kontekstih.

Slika 92. Primerjava svetišč noriškega tipa templja s portikom
(vir: Jerala 2017)

Iz tega razloga po našem mnenju predstavljajo posebno skupino, ki jo opredeljujemo kot noriško skupino rimsko-keltskih templjev (s portiki). Poleg navezave na starejše tradicije so jim skupni tudi primestni kontekst, saj se običajno nahajajo na planoti nad rimskim mestom, v povezavi s cestnimi ali rečnimi komunikacijami. V arhitekturnem smislu je večini skupen tudi približan portik templju, v vseh primerih pa gre za aedes majhnih dimenzij. Prisotnost niš lahko potrdimo le v pri dveh primerih. Časovne opredelitve gradnje se razlikujejo, je pa zanimivo, da je večini skupna večfaznost oziroma predelave/dodelave templjev in/ali portika.

Na podlagi sorodnosti torej ocenjujemo, da v primeru obravnavanih svetišč oziroma templjev lahko govorimo o svojevrstni skupini, ki jo v prostorskem smislu določajo primestni kontekst in navezovanje na starejše kultne tradicije, pri čemer je bilo slednje verjetno povezano tudi s pravno-formalnim vidikom in afiliacijo kultnih mest. Tega vidika pa zaenkrat zaradi pomanjkanja dokazov in raziskav ne moremo razvijati naprej, predstavlja pa nedvomno zanimivo izhodišče za nadaljnje raziskave.

  1. BOLTA, L. 1951, Gradišče na Miklavške hribu nad Celjem. – Arheološki vestnik 2/1, 69–72; GASPARI, A. et al. 2001, Arheološko najdišče v strugi Savinje v Celju. – Arheološki vestnik 52, 281–302.
  2. GASPARI, A. et al. 2001, Arheološko najdišče v strugi Savinje v Celju. – Arheološki vestnik 52, 281–302.
  3. Depo PMC (glej KRAJŠEK, J. 2014, Topografija Celeje. – V / In: M. Bausovec, Vivas felix, Celeia. Arheološko najdišče osrednja knjižnica Celje, 9–21.
  4. LAZAR, I. 1996, Latènezeitliche und frührömische Funde aus der Savinja in Celje. – Arheološki vestnik 47, 279–296.
  5. LAZAR, I. 1996, Latènezeitliche und frührömische Funde aus der Savinja in Celje. – Arheološki vestnik 47, 279–296; PIRKMAJER, D. 1991, Kelti na Celjskem. – Celje (katalog razstave); GASPARI, A. et al. 2001, Arheološko najdišče v strugi Savinje v Celju. – Arheološki vestnik 52, 281–302.
  6. KRAJŠEK, J. 2014, Topografija Celeje. – V / In: M. Bausovec, Vivas felix, Celeia. Arheološko najdišče osrednja knjižnica Celje, 9–21.
  7. KOLŠEK, V. 1980, Antična Celeja. – V / In: Rešena arheološka dediščina Slovenije 1945-1980, katalog razstave / exhibition catalogue, Ljubljana, 49–50; NOVŠAK, M. 2007, 17 Celje – Arheološko najdišče Celje. – Varstvo spomenikov 43, 28–30., 30; URANKAR, R. 2009, Poročilo o arheoloških izkopavanjih na lokaciji Celje – Knežji dvorec 2009 (zahodna fasada). – Celje.
  8. KRAJŠEK, J. 2014, Topografija Celeje. – V / In: M. Bausovec, Vivas felix, Celeia. Arheološko najdišče osrednja knjižnica Celje, 9–21.
  9. SPARTIANUS, A., Scriptores Historiae Augustae (Vita Hadriani 4.10)
  10. KRAJŠEK, J. 2014, Topografija Celeje. – V / In: M. Bausovec, Vivas felix, Celeia. Arheološko najdišče osrednja knjižnica Celje, 9–21.